صفات عملکردی به یک بخش اصلی از علوم بوم‌شناختی و تکاملی تبدیل شده اند که به محققان کمک می‌کنند که بتوانند کارکرد ریخت شناسی، فیزیولوژی، تاریخچه رشد و حیات گونه ها به همراه نقش این صفات در بقا، رفتارها، برهمکنش با محیط زیست و فرایندهای اکوسیستم ها را درک کنند. اما باید توجه کرد که گردآوری و تحلیل داده های صفات عملکردی به دلیل ماهیت پیچیده این صفات همراه با چالش‌های علمی ویژه ای می باشد. ما در اینجا یک دستورالعمل، بهترین روش ها، برای تصمیم گیری های مهم در تمام مراحل فرآیند کار با داده های صفات عملکردی را ارائه می دهیم. انگیزه اصلی نگارش این مقاله، آخرین قانون آن - ترویج بهترین روش ها است و هدف آن آگاه کردن محققان پیرامون مراحل مختلف چرخه کار با صفات عملکردی است. هنگام کار با داده های صفات عملکردی ما بصورت ویژه ما با یک اجتماع بین رشته ای از زیست شناسان عرصه، بوم شناسان تحلیلگر داده های بزرگ، دانشمندان علوم کامپیوتر و مدیران پایگاه های داده تعامل داریم. امید است که این راهنمای پایه به عنوان یک آغازگر تعامل فعال در انتشار این دانش یکپارچه و نمایش راهکارهای چگونگی حفظ داده های صفات عملکردی برای تحلیل های آینده باشد.

ما از تمامی دانشمندان میخواهیم که به گسترش و ارتقای این بهترین روش ها (با تغییردادن/نظر دادن در ابتدای هر صفحه و یا پیشنهاد یک قانون جدید) کمک کنند. این فعالیت باعث می شود که این متن به عنوان یک منبع زنده برپایه تضارب آرا و در حال گسترش و تکامل باشد.